Φωτογραφίες Διαβατηρίου Ταυτότητας

ID PASSPORT.jpg
12€ η τετράδα

Διαβατήριο

και ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Βιομετρικές φωτογραφίες σε

διιάσταση 4 Χ 6 cm, σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές.

ID PHOTOS PARAMONHS.jpg
15€ η 1 τετράδα + 1 cd

Άδεια Διαμονής

4 φωτογραφίες και 1 CD

Διάσταση 4Χ6 cm, τύπου
διαβατηρίου και μια φωτογραφία τύπου jpeg σε CD.

ID PHOTOS 3.jpg
12€ η τετράδα

Αστυνομική Ταυτότητα

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες

σε διάσταση 3,6 Χ 3,6 cm
σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές, σε ειδικά επιστρωμένο χαρτί.