Φωτογραφίες Διαβατηρίου Ταυτότητας

Διαβατήριο

και ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Βιομετρικές φωτογραφίες σε

διιάσταση 4 Χ 6 cm, σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές.

Άδεια Διαμονής

4 φωτογραφίες και 1 CD

Διάσταση 4Χ6 cm, τύπου
διαβατηρίου και μια φωτογραφία τύπου jpeg σε CD.

Αστυνομική Ταυτότητα

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες

σε διάσταση 3,6 Χ 3,6 cm
σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές, σε ειδικά επιστρωμένο χαρτί.

 

© 2020  PHOTOPRINT by Αction Studio. All rights reserved